Jakie składki opłacać przy umowie zlecenie? Przewodnik dla pracowników i pracodawców


Jakie składki opłacać przy umowie zlecenie? Przewodnik dla pracowników i pracodawców

Umowa zlecenie jest jedną z popularnych form umów cywilnoprawnych, w której pracownik wykonuje określoną pracę na rzecz pracodawcy. Jednak występuje pewne rozbieżność między umową o pracę a umową zlecenie jeśli chodzi o opłacanie różnych składek. W tym artykule omówimy jakie składki należy opłacać przy umowie zlecenie zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

1. Składki, które pracownik powinien opłacać

– Składka emerytalna: Pracownik z umową zlecenie jest zobowiązany do opłacania składki emerytalnej. W 2021 roku wynosi ona 9,76% podstawy wymiaru, ale nie więcej niż 1450,52 zł.

– Składka rentowa: Podobnie jak składka emerytalna, składka rentowa również jest obowiązkowa. Jej wysokość wynosi 1,50% podstawy wymiaru, ale nie więcej niż 228,37 zł.

– Składka chorobowa: Pracownicy z umową zlecenie mają również obowiązek opłacania składki chorobowej. Jej wysokość to 2,45% podstawy wymiaru. Niemniej jednak, warto zaznaczyć, że nie jest ona pobierana od pierwszej 33-dniowej niezdolności do pracy.

– Składka na Fundusz Pracy: Kolejną składką, która musi być opłacana przez pracownika z umową zlecenie jest składka na Fundusz Pracy. Wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru.

2. Składki, które pracodawca powinien opłacać

– Składka na ubezpieczenie społeczne: Pracodawcy z umową zlecenie muszą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne za swoich pracowników. Wysokość tych składek wynosi odpowiednio: 13,71% na ubezpieczenie emerytalne, 8,00% na ubezpieczenie rentowe oraz 2,45% na ubezpieczenie chorobowe.

– Składka na Fundusz Pracy: Tak jak w przypadku pracowników, pracodawcy są również zobowiązani do opłacania składki na Fundusz Pracy. Wysokość tej składki to 0,10% podstawy wymiaru.

– Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP): Kolejna składka, która jest naliczana dla pracodawców z umową zlecenie to składka na FGŚP. Jej wysokość wynosi 0,10% podstawy wymiaru.

– Składka na Fundusz ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (FUS): Ostatnią składką, którą pracodawcy muszą opłacać jest składka na FUS. Wysokość tej składki jest zależna od rodzaju wykonywanej pracy, a jej wysokość jest ustalana przez ubezpieczyciela społecznego.

3. Kto odpowiada za opłacanie składek?

Zgodnie z przepisami, obowiązek opłacania składek spoczywa zarówno na pracowniku, jak i na pracodawcy. Pracownik powinien odprowadzać składki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz na Fundusz Pracy, podczas gdy pracodawca jest odpowiedzialny za opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, na FGŚP oraz na FUS.

4. Konsekwencje nieopłacania składek

Nieopłacanie wymaganych składek w przypadku umowy zlecenie może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Pracownik może utracić prawo do emerytury lub otrzymywać niższe świadczenia emerytalne w przyszłości. Natomiast pracodawcy grozi odpowiedzialność karna oraz finansowe konsekwencje, takie jak kary finansowe.

Podsumowując, umowa zlecenie wiąże się z obowiązkiem opłacania różnych składek przez zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Ważne jest, aby obie strony były świadome swoich obowiązków i zobowiązań, aby uniknąć problemów prawnych i finansowych w przyszłości. W przypadku wątpliwości zawsze można skonsultować się z rzecznikiem pracownika lub prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy.